Voorwaarts marsch

alt

 

Het is bekend dat er  in  de vooroorlogse periode in het Deventerwegkwartier  een zeer actieve wandelsportvereni­ging was. Blijkens aanwezige foto's werd in 1936 reeds actief meegedaan aan wandelmar­sen op Hemelvaartsdag.

 

D.W.K. was na de oorlog nog maar net opgericht of het verzoek tot opgave voor wandelen verscheen:

Het ligt in de bedoeling van de kampeercommissie om bij voldoende animo een wandelclub op te richten. Moeite noch kosten zullen worden gespaard om de leden uniforme kleding te verschaffen, waardoor een kleurig aspect  wordt verkregen.   Meisjes en jongens van 10-18 jaar, geef je op bij:   G.J. Pennekamp, Gasthuiskamp 7   en dan .......voorwaarts marsch !

 

De wandelclub is bezig uit te groeien tot een flink geheel en het steeds groeiende ledental getuigt van warme belangstel­ling van de zijde van de jeugd. De club is verdeeld in twee afde­lingen, nl. de juniores van 12 tot 16 jaar en de seniores van 16 jaar en ouder.

De heer Nijland neemt de leiding op zich van de nieuwe wan­delclub. In het verleden werden in samenwerking met de wandel­club Swift op Hemelvaartsdag wandeltochten georganiseerd. Men besluit dit in ere te herstellen. Het organiseren van een avondvierdaagse gebeurde al augustus1946 en was onder een  andere naam bekend: 4-Daagse Avond-Feestwandeling.

 

De voorzitter van de Nederlandse Wandelbond de heer de Jonge geeft in zijn schrijven een warme aanbeveling voor dit evenement:

Wandel mee !

Als het koren tot schoven gebonden staat, de kamperfoelie geurt en de klaproos vlamt in het hooge gras, dan is het na volbrachte dagtaak voor den wandelaar een waar genoegen rond te gaan over de stille, rustige wegen in de omgeving van Zutphen.

Als de organisatie in goede, vertrouwde handen is en daarbij de af te leggen afstanden geen enkel bezwaar vormen, dan zullen zeer zeker velen gehoor geven aan de uitnodiging om aan deze D.W.K. "Vierdaagse-avond-feestwandeling" deel te nemen.

Groot zal de voldoening zijn zonder merkbare inspanning deze kilometertjes af te leggen en in de vallende avond onder gezang en tromgeroffel in de oude Mikstad weer te keren.

Wie dus aan zijn vrije avonden een goede, maar bovenal gezonde bestemming wil geven, schrijve in en wandel mee  !!

Cor de Jonge, voorzitter N.U.W.

 

 

Deze 4-Daagse Avond-Feestwandeling  kende twee loopafstanden, de 10 en de 15 km voor groepen en voor individuelen.  Het  Inschrijfgeld  wordt vastgesteld  op  fl. 1,50  voor personen beneden de 16 jaar.

Boven deze leeftijd betaalde men fl. 1,75 en was men aangesloten bij de Wandelbond dan kon men 25 cent reductie krijgen.

De jury werd samengesteld uit de heren: D.A. van Arragon, schoolhoofd uit de Hoven en L. Kraayenzank, sportredacteur van de Algemene Koerier en A. Mosterd uit de van Loben Selsstraat. De juryleden moesten speciale aandacht schenken aan de stemming, orde, uithoudingsvermogen, leider en tempo.

 

Op verschillende punten stonden leden van de wan­delver­eni­ging  D.W.K. , die de juiste route aangaven van de te volgen weg. Deze waren te herkennen aan het embleem D.W.K. Voor deze wandelmars waren verschillende mooie prijzen beschikbaar gesteld . De prijzen werden  geëtaleerd in de etalage van het medaillehuis Faber aan de  Nieuwstad in Zutphen.

Verslag van deze 4-Daagse Avond-Feestwan­deling :

Er namen 455 dames en heeren  deel aan de wandeltochten, georgani­seerd door onze wandelclub    "D.­W.K.". De eerste avond was het weer niet zoo mooi, maar de overige avonden hebben de wandelaars geen klagen gehad. De organisatie bleek bij het bestuur van de wan­delclub in goede handen te liggen. zoodat alles vlot op tijd kon ver­loopen. Een woord van dank aan allen, die op een of andere wijze hebben medegewerkt aan het slagen van deze wandeltochten.

Wij kunnen niet alle namen noe­men maar willen een uitzon­dering maken voor de heeren D.A. van Arragon, L. Kraai­jenzank en A. Mosterd, die de jury vormden, de heer H. van Veen, die voor het contact met de pers gezorgd heeft, de heer G. Joh. Rein­ders, die als marschleider de alge­heele leiding had . Hun medewerking werd op hooge prijs gesteld.

 

Elke avond was het een gezellige drukte op het speeltuin­ter­rein en in de omgeving daarvan, vooral Vrijdagavond, toen de wandelaars door Cresendo werden opgehaald van de brug over het kanaal en een rondgang maakten door het Deventerwegkwartier.

Na aankomst in de speeltuin stelden de groepen zich op het terrein op, waarna de heer Duppen zoo bereidwillig was de prijzen uit te reiken, terwijl de heer van Arragon op prettige en leerzame wijze beschouwingen gaf over de prestaties.

Onze wandelclub kan met genoegen terugzien op deze avon­den. Het is de bedoeling, het volgend jaar deze avond­vierdaagse wat eerder te houden in verband met de korte avonden in het laatst van Augustus. Wij hopen dan op een nog grootere deelna­me te kunnen rekenen.

Aanvullend bericht:                                                                                                                                                      Onze junioresgroep moet op Maandag 12 Augustus a.s. des mor­gens om kwart over negen geheel in costuum bij de speeltuin aanwezig zijn voor, deelname en tempo voor ons kwartier bij de optocht door de stad.

Allen present.

 

Het jaar daarop werd wederom de avondvierdaagse in het DWK kwartier gehouden met als middelpunt de speeltuin aan de Leeuweriklaan. Boekte D.W.K. in 1946 reeds ruim 450 deelnemers, dit jaar steeg dit aantal al tot bijna 750, wel een bewijs dat de organisatie van deze tochten bij de wandelaars van Zutphen in de smaak is gevallen. Ook het publiek toonde zijn belangstel­ling, want zowel bij de start als bij de finish zag de Leeuwe­riklaan zwart van de mensen.

 

Het bestuur van  de wandelclub schreef in het verenigingsblaadje:

Nu de vierdaagse weer achter ons ligt hebben wij gemeend dat het goed is hierop met enkele woorden terug te komen. Wij hebben de marsen vol­bracht tot een goed einde zonder een enkele uitvaller; door de enkele buitjes hebben wij ons niet laten afschrikken en wij hebben onze tocht voortgezet met vrolijk gezang en kwamen vol goede moed aan. Op de laatste avond wachtte ons een aangename verrassing, doordat enige D.W.K.-bewoners iets hadden geofferd om allen die meegelopen hadden een boeketje witte bloemen met een blauwe strik aan te bieden. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor en betuigen onze hartelijke dank voor de aangename ver­rassing .Het hoogte punt van de avond was wel de mededeling van de voorzitter der jury dat onze junioren een tweede prijs hadden gekregen. Een woord van hulde aan de junioren; wij hopen dat de geest in de troep zo mag blijven en als het kan nog beter mag worden. Wij spreken de wens uit dat vele meisjes en jongens zich zullen aanmelden als lid van de wandelclub D.W.K.

 

Ook komen wij nog even terug op de wandelmars in Eibergen. Eerst hadden wij een schitterende reis per bus naar de mooie omgeving van Eibergen. De tippelaars hebben daarvan  dan ook genoten. De vereniging "Voorwaarts" had voor een attractie gezorgd en bood de wandelaars die middag heerlijke erwtensoep met kluif en lekkere pap aan. Daarvan is een dankbaar gebruik gemaakt.

Aanvankelijk verkeerde de wandelvereniging enige maanden in een impasse. Op een gegeven moment was er zelfs sprake van opheffing van de seniorenafdeling. Zover kwam het echter gelukkig niet. Dat de wandelsportvereniging verder actief genoeg was, blijkt wel uit het feit, dat ook dit jaar weer de avondvierdaagse vanaf het oude D.W.K.-gebouw georgani­seerd werd. De wandelclub bestond in 1948 12 1/2 jaar wat op een speci­ale avond voor leden en genodigden herdacht werd.

 

En wat de avondvierdaagse betreft merkt het bestuur in 1949 op, dat de orga­nisatie daarvan in handen is van het Zutphens Wandel Comite. Dit comité heeft zonder nader overleg met het bestuur de Buiten Sociëteit gekozen als plaats voor de start en finish. Het bestuur heeft  zich met dit comité in verbinding gesteld maar het wordt betreurd dat dit zo gelopen is omdat deze avondvier­daagse altijd een gezellige drukte voor het DWK kwartier met zich bracht.

 

In het door de secretaris uitgebrachte verslag  was 1957 voor DWK een jaar van ups en downs. Een optimistisch geluid betrof de bloei van de wandelvereni­ging. Dankzij de ijver en enthousiasme van enige bestuursleden van die afdeling, onder aanvoering van de heer H.W. Paape, is het ledental van 7 naar 43 gestegen. Er werd deelgenomen aan 5 marsen en de avondvierdaagse. Voorts berustte de organisatie van de Berkelstad wandeltochten gehouden in de maand augustus bij deze afdeling. Ook het jaar daarop steeg het ledental naar 62.

Er werd deel genenomen aan zeven marsen met wederom de organisatie van de Berkelstad wandeltochten.

Midden jaren zestig wordt geïnformeerd of de wandelclub nu nog wel of niet meer bestaat. De heer Wonink van de wandelclub deelt mede, dat de club nog steeds bestaat doch dat ze sluime­rende is. Gepoogd zal worden het wandelgebeuren nieuw leven in te bla­zen. Als coördinator wordt de heer van de Linden benoemd, terwijl de heer Paape zal kijken bij welke oorspronkelijke wandelaars nog kleding te vinden is. In 1966 bestaat de opnieuw geactiveerde wandelclub inmiddels weer uit 21 leden en sluit de wandelclub zich aan bij de nationale bond de NWB.

 

In 1985 viert de wandelsportvereniging haar 20 jarig bestaan en geeft deze afdeling  een terugblik op haar jubileum:

Op zaterdag 11 mei jl. mochten wij ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de wandelsportvereniging DWK een receptie houden. Het heeft al onze verwachtingen overtroffen. Wij danken al de belangstellenden die zijn gekomen voor hun aanwezigheid, de ontvangen kado's, bloemen en gehouden toespraken. Voor de wandeldag op Hemelvaartsdag hadden wij enkele verwach­tingen met elkaar uitgesproken; we waren erg voorzichtig omdat het alweer heel wat jaren geleden was dat er in Zutphen op Hemelvaartsdag was gewandeld; zal het wel lukken of.... niet. We hebben het getroffen !  Het was prachtig weer en in totaal zijn er zo'n 400 wandelaars geweest met 50 wandelaars op de 40 km. Alle mensen hebben bijzonder genoten van het mooie parcours en de goede verzorging tijdens het wandelen. We zijn ook erg ingenomen met de verzoeken om voor 1986 van de Hemelvaarts­dag weer wandeldag van Zutphen te maken.

 

Tijdens de  in het DWK gebouw gehouden receptie ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de wandelsport­vereniging DWK zijn vijf personen gehuldigd wegens hun 25-jarig lidmaatschap.

De heer J. Achterkamp reikte namens de Oostelijke Wandel Bond (OWB) een zilveren insigne uit aan voorzitter A. v.d. Linden en secretaresse S. Doornebosch en een bronzen aan de dames S. Sneep (bestuurslid), Ineke Berendsen (groepleid­ster) en Karin Wijngoezen-Sneep (oud-bestuurslid).

Achterkamp had voor de jubilerende vereniging ook nog een plaquette meege­bracht. Namens de Nederlandse Wandelbond (NWB) bood hij een bondsvlag aan.  Het was voor de eerste keer dat de OWB onderscheidingen in deze vorm had toegekend aan een 25 jaar bestaande vereniging.

 

alt

 

 springkussen Multifun

 

 

oud Hollandse spellen - 6 kamp spellen - springkussen - geluid installatie - en veel meer.

 Openings- tijden: Maandag, Woensdag en vrijdag morgen van 9.00 tot 12.00 uur

 

 Bekijk spelartikelen

 download hier:

bestellijst of spelverhuur folder

 

de prijzen zijn

exclusief BTW

 

Binnenkort bij DWK

03 - 12: Darttoernooi

05 - 12: Klaverjassen & Jokeren

10 - 12: Frema dansavond

16 - 12: Kerst bingo

23 - 03: Paas bingo

DWK Spelverhuur

Leeuweriklaan 19, 7203 JD Zutphen

 telefoon 0575 514176

Email: spelverhuur@dwkzutphen.nl