De wielerronde

alt

 

1e  wielerronde van Zutphen

 

Het D.W.K. bestuur heeft gemeend belangstellenden kennis te laten maken met de wielersport. Niet alleen voor Zutphen en omstre­ken, maar ook in het bijzonder voor dit kwar­tier.

 

Van de Nederlandse Wielrenunie  (N.W.U.) is reeds toestemming verkregen tot het houden van de ronde van Zutphen op een traject van  1500  meter die bij doorgang van deze wedstrijden gereden zal worden op het traject Weg naar Laren, Leeuwerik­laan, IJsbaan­straat, Hellenraetplein, van Hasseltstraat en Sloetstraat.

 

Een grote moeilijkheid zit in het bepalen van een geschikte dag, omdat zowel aan de zaterdag als aan de zondag bezwaren zijn verbonden. Men geeft de voorkeur aan de zaterdag, maar dit stuit op ernstige bezwaren in verband met het open zijn van de winkels, bezorgen uit de stad, enz.,enz.

Dat aan deze organisatie veel verbonden is behoeft geen nader betoog. Het bestuur doet bij voorbaat reeds een ernstig beroep op haar leden om hun medewerking te verle­nen.

Het bestuur zal te zijner tijd om een financiële bij­drage verzoeken, waar tegenover staat dat elk gezinslid dan een vrij toegangsbewijs voor deze wedstrijden wordt verstrekt. Het bestuur vestigt voorts de aandacht van haar leden op, dat bij bijzon­dere gebeurtenissen in de speeltuin bier, limonade en eventu­eel koffie en thee tegen zeer lage prijs beschikbaar wordt gesteld.

 

Het ligt in de bedoeling voor deze wedstrijden de beste amateurrenners van Nederland te arrangeren over een afstand van 50 of  100 kilometer met diverse klassementssprints.

Als nieuwe attractie werd op zaterdag 23 augustus 1947 deze eerste wielerronde van Zutp­hen voor amateurs over 100 km. (69 baan­ronden) gehouden. De start en finish waren ter hoogte van de toen nog bestaande firma Bredeveld , later Hans Barber Shop).Duizenden toeschouwers omzoomden het parcours. Het aantal deelnemers bedroeg 46 en men kwam vanuit heel Neder­land naar Zutphen toe. Winnaar van deze eerste ronde werd tenslotte van Elswijk uit Zaandam, terwijl op de 2e en 3e plaats op 20 seconden resp. eindigden Witteveen uit Amsterdam en Ris uit Assendelft.

 

Volgens het bestuur is deze proef een sportief succes  gewor­den. Met gemengde gevoelens is men hieraan begonnen, omdat verschil­lende leden er vrij scep­tisch tegenover stonden, waar­schijn­lijk door onbekendheid met deze sport. Het is echter gebleken dat deze wedstrijd algemeen een warme ontvangst ten deel is gevallen; in die mate dat een basis is gelegd voor een herhaling in het volgend jaar. De jury en de renners waren eenparig vol lof over de organisa­tie. Dat alles is mogelijk geworden door de grote medewerking van de bewoners zelf, die de gegeven richtlij­nen goed hebben opge­volgd. Ook dankzij de grote schare van controleurs (200) en vooral hen die de posten voor kaartverkoop moesten bedienen omdat hun baantje niet bepaald altijd even aardig was. Ook hulde aan de dames die programma's verkochten en allen die een of andere functie vervulden die nodig was voor een goed verloop. Tevens veel dank voor de grote medewerking van ons Gemeente­be­stuur, de Commissaris van Politie met zijn staf, de Dienst van Gemeentewerken, het Rode Kruis en niet te vergeten de pers. Er zijn natuurlijk voor deze eerste keer fouten gemaakt.

 

 

alt

 

Echter het bestuur doet ook minder aangename ervaringen op. Men heeft bewijzen verstrekt die sommigen echter buiten het kwartier hebben doorgegeven, terwijl weer anderen de gelegen­heid boden aan personen, die niet in het Deventerweg­kwartier thuis hoorden, de wedstrijd gratis bij te wonen. Het bestuur vindt dit een zeer ernstige fout, waardoor men de eigen vereni­ging financieel benadeelt, want zo hoog was de entreeprijs toch niet. Sportiviteit dient altijd op de eerste plaats te komen. Het viel bijvoorbeeld op dat een echtgenote van een der ren­ners, die 's morgens reeds aanwezig was in de speeltuin, 's middags direct om een kaartje verzocht, niettegenstaande zij reeds in het kwartier was. Dit is een klein voorbeeld van de juiste opvatting.

 

2e wielerronde 1948

 

Gezien het grote sportieve succes van vorig jaar wilden de bewoners van het kwartier voortzetting daarvan.  Vooraf merkt het bestuur op dat de opzet van deze ronde de vereniging veel geld  kost. Het is in het belang van alle bewoners van dit kwartier dat deze kosten vergoed worden. Het dringende advies was om geen kennissen van te voren zonder betaling in de woning te laten. De kennissen moeten maar een kaartje kopen waardoor de kosten worden goed gemaakt. Ook rekent het bestuur weer op ieders medewerking voor controle, enz. . In de commissie voor de organisatie werden de heren Eenink, Kaspers en Mensink benoemd.

 

Aanvankelijk  wilde men de tweede wielerronde op de tweede Pinksterdag houden. Echter op deze dag waren reeds ver­schillende wedstrijden in het land uitgeschreven, waardoor de N.W.U. adviseerde om de ronde van Zutphen op een andere dag te laten rijden. Uiteindelijk wordt de wielerronde gehouden op 31 augustus in het kader van de festiviteiten op deze Nationale feestdag. Het aantal aangemelde renners is zo groot, dat meer dan de helft daarvan moest worden afgeschreven, waardoor de beste renners voor deze wieler­ronde overble­ven.

In verband met moeilijkheden in de Nederlandse Wielren Unie  over het toekennen van prijzen en premies werd er in 1949 geen wielerwedstrijd organiseren.

Vorig jaar  bestonden de prijzen uit rijwielonderde­len, kunstvoorwer­pen enz., maar dit jaar was het alleen toege­staan medailles als prijzen te geven, terwijl de sprintprijzen niet aan de renners, maar de Wielren Unie moesten worden uitbetaald, die dan later voor verrekening met de renners zou zorg dragen.

Het bestuur was van mening dat  op deze condities geen goede renners naar Zutphen zouden komen en  meenden daarom beter te doen te wachten hoe deze zaak zich zal ontwikkelen. Het bedrag, dat men gereserveerd had voor de wielerronde laat men staan tot een volgend jaar.

 

3e wielerronde

 

In 1950 werd er contact opgenomen met de pas opgerichte Zutph­ense Wielerver­eniging.

Men besloot 2e Pinksterdag weer een wieler­ronde voor de derde maal te laten verrijden.

" De voorzitter van D.W.K. de heer Albers deed wederom een beroep op de bewoners om die dag niet te veel bezoek te ontvangen, want wil de ronde geen strop worden, dan moeten er minstens 3000 betalende bezoekers zijn."

Voor het eerst kwamen 5 renners van de Zutphense Wielervereniging uit, getooid in blauwwitte shirts.

De heren Hoekstra, Haank en Budde hadden na 19 ronden al een achter­stand van 1 ronde (kramp en lekke band).  Renner Hagenbeek wist zich lange tijd  te handhaven doch moest opgeven wegens kramp.

Het eindklassement over 100 km.:

1.  F. Petri, Amsterdam (fietsframe)  (2 uur 27min.50 sec.)  2.P. Duyf, Zaandam (stel wielen) (2 uur 29 min. 10 sec.)  3.A. Pol, Amersfoort   Wielrenner Wagenaar bleef het langste in het veld, want hij eindigde met 2 ronden achterstand op Petri.

 

alt

 

 

De belangstelling voor deze wielerronde was bijzonder groot maar de voorzitter van D.W.K., de heer Alberts, moest tot zijn spijt constateren, dat heel wat mensen kans hadden gezien om zonder betaling de gehele wedstrijd te zien en daar kan de schoorsteen niet van roken.

In 1954 proberen enige bestuurders voor de laatste maal een wielerronde van de grond te krijgen, doch om twee redenen gaat dit niet door, nl. de Weg naar Laren wordt door de gemeente Zutphen gezien als provinciale weg en wordt niet vrijgegeven. Bovendien is de animo in de rest van het bestuur niet groot genoeg om een en ander te organiseren.

 

Het fietsgebeuren verdwijnt niet helemaal uit de D.W.K historie, want medio de jaren tachtig richt men een tourclub DWK op . Men traint twee keer per week om deel te nemen aan tourritten. Met ongeveer 12 deelnemers wordt met het fietsen gestart en aanvankelijk met succes. Na enige tijd houdt deze afdeling tourfietsen op te bestaan.

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

 springkussen Multifun

 

 

oud Hollandse spellen - 6 kamp spellen - springkussen - geluid installatie - en veel meer.

 Openings- tijden: Maandag, Woensdag en vrijdag morgen van 9.00 tot 12.00 uur

 

 Bekijk spelartikelen

 download hier:

bestellijst of spelverhuur folder

 

de prijzen zijn

exclusief BTW

 

Binnenkort bij DWK

03 - 12: Darttoernooi

05 - 12: Klaverjassen & Jokeren

10 - 12: Frema dansavond

16 - 12: Kerst bingo

23 - 03: Paas bingo

DWK Spelverhuur

Leeuweriklaan 19, 7203 JD Zutphen

 telefoon 0575 514176

Email: spelverhuur@dwkzutphen.nl