Oprichting

alt

Buurt- en Speeltuinvereeniging " Het Deventerwegkwartier "   (in oprichting)

 

L.S.,
Aangezien de laatste weken in dit kwartier, naar aanlei­ding van de festiviteiten in de verschil­lende stadsdelen, de be­hoefte werd gevoeld aan een goede buurtveree­niging, hebben eenige bewo­ners van deze wijk onderling overleg gepleegd.  Zij zijn in contact getreden met het bestuur van de hier reeds jaren bestaande speeltuinvereeniging.
Na enkele korte besprekingen werd besloten tot het op­richten van een nieuwe vereeniging, en wel de Buurt-en Speeltuinvereeniging  " HET DEVENTERWEG­KWARTIER ". Zij omvat het gedeelte van Zutphen ten noorden van de Deven­terwegbrug.
Het doel van de vereeniging zal o.a. zijn:
  • het organiseren van feesten op nationale  feestdagen
  • het behartigen van het speeltuinwezen
  • het houden van kinderfeesten
  • het geven van eenige feestavonden  op cultureel gebied
  • het houden van lezingen, cursussen of filmavon­den
  • kortom het belang van deze groote wijk en haar bewoners te beharti­gen.
Verder zal bijvoorbeeld getracht worden in deze omgeving een goede zwemgele­genheid te krijgen en een behoorlijk gebouw, waar bijeenkom­sten, ver­gaderingen, enz. gehouden kunnen wor­den.
Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien alle bewo­ners van dit kwartier lid van onze vereeniging werden. Hoe sterker de vereeniging, des te groter zijn de resul­taten, welke wij kunnen bereiken.
De contributie is voorloopig vastgesteld op fl. 0,25 per maand.
Zoo spoedig mogelijk zal er een ledenvergadering gehouden worden om een definitief bestuur te kiezen en verdere huishou­delijke zaken te regelen.
Wij verzoeken U beleefd de strook te willen invullen; deze wordt bij U aan huis opgehaald. Ook de leden van de oude speel­tuinvereeniging worden verzocht genoem­de strook te willen invullen.
De Commissie van Oprichting

 

 

 

Van het  voorlopige bestuur…

Voor maandag18 juni werd er wederom een algemene en zeer belangrijke ledenvergadering gehouden. Belangrijke agendapunten waren de bestuursverkiezing en benoeming van diverse commissies. Er werd een bestuur gevormd en het duurde niet lang of de statuten en het huishoudelijk reglement waren ook al klaar. Het bestuur kon dus weer overgaan tot het houden van een algemen ledenvergadering....

 

Aan de Leden

Het Bestuur noodigt U hierbij uit tot het bijwo­nen van  een

ALGEMENE  LEDENVERGADERING

op Vrijdag 28 September 1945

's avonds om half acht

in de Gymnastiekzaal van School A, Leeuweriklaan

 

AGENDA:                 1. Opening.

2. Notulen.

3. Mededeelingen (verslag diverse commissies).

4. Vaststelling Statuten en Huishou­delijk Reglement.

5. Plan van Actie 1945-1946

6. Rondvraag.

7. Sluiting

 

Opkomst dringend gewenscht. Toegang op contributiekaart.

VERLOTING     In de pauze zullen enkele luxe- en andere voorwerpen gratis worden ver­loot.

 

De vermelding van nieuwe leden was niet zonder reden, want het bestuur vestigt de aan­dacht op art. 6 van het H.R., waarin staat:

"Worden door tenminste 25 leden binnen 14 dagen na publi­catie bezwaren schriftelijk bij het secreta­riaat inge­diend, dan kan de betrokken persoon niet als lid worden geaccepteerd, tenzij de eerstvolgende ledenver­gadering anders beslist."

Op de ledenvergadering werd gesproken over het contact tussen het bestuur en de leden, waarbij de wenselijkheid naar voren kwam, in iedere straat een lid te benoemen, die dit contact tot stand kon brengen. Deze contactpersonen worden straatagen­ten genoemd.

 

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden zonder veel bespreking door de ledenvergadering goedgekeurd.

 

Na langdurige correspondentie heeft het bestuur de Koninklijke goedkeuring gekregen, waardoor de statuten nu definitief zijn.

 

alt

 

 springkussen Multifun

 

 

oud Hollandse spellen - 6 kamp spellen - springkussen - geluid installatie - en veel meer.

 Openings- tijden: Maandag, Woensdag en vrijdag morgen van 9.00 tot 12.00 uur

 

 Bekijk spelartikelen

 download hier:

bestellijst of spelverhuur folder

 

de prijzen zijn

exclusief BTW

 

Binnenkort bij DWK

03 - 12: Darttoernooi

05 - 12: Klaverjassen & Jokeren

10 - 12: Frema dansavond

16 - 12: Kerst bingo

23 - 03: Paas bingo

DWK Spelverhuur

Leeuweriklaan 19, 7203 JD Zutphen

 telefoon 0575 514176

Email: spelverhuur@dwkzutphen.nl