Nuso 

alt

 

Namens het bestuur gaf voorzitter Jac. Alberts in 1946 in het verenigingsblaadje een uiteenzetting van een belangrijke organisatie.

 

 

Voor de meeste lezers van ons blad zal het woord "NUSO" wel een onbekende klank zijn; ook ik wist enkele jaren terug niet van het bestaan van deze organisatie af. In ons jaarverslag treft U dit woord aan en daarom is het goed dat wij U het een en ander vertellen over de betekenis van dit woord.

 

"N.U.S.O." is de afkorting van de Nederlandsche Unie van Speeltuin Organisaties.

Dit is een organisatie waarvan zo goed als alle speeltuinver­enigingen in Nederland lid zijn; ook onze vereniging is daar­bij aangesloten. De Nuso is klein begonnen, maar is nu een flinke organisatie die de belangen van alle speeltuinvereni­gingen behartigt en die regelmatig contact heeft met rege­ringsinstanties die met het speeltuinwezen in aanraking komen.

 

Wanneer wij nagaan op welk gebied de Nuso werkzaam is dan moeten wij in de eerste plaats noemen de medewerking bij het oprichten van nieuwe speeltuinen. Bestuursleden met jarenlange ervaring op dit gebied staan steeds klaar om de voorbereidende werkzaamheden te verrichten en alle mogelijke inlichtingen te geven.

Maar niet alleen bij nieuw op te richten speeltuinen wordt de hulp van de Nuso ingeroepen; ook de reeds bestaande speeltui­nen kunnen, zoals wij zelf verschillen­de malen hebben kunnen constateren, steeds op advies van de Nuso rekenen. Elk jaar houdt de Nuso een congres waar verschillende vraagstukken worden bespro­ken en deskundig toegelicht. Ook worden districtsvergaderingen gehouden waar contact wordt gelegd tussen de speeltuinverenigingen in de omtrek van die plaats. Elke maand verschijnt het blad van de Nuso met bestuursmedede­lingen, verslagen en wenken voor de speeltuinen. De laatste jaren is de Nuso ook ingeschakeld bij de verdeling van materialen voor de speeltuinen.

 

Daardoor is het mogelijk dat de aangesloten verenigingen de beschikking krijgen over hout voor de cursussen handenarbeid enz. Wat de propaganda betreft stelt de Nuso raambiljetten, brochu­res, speldjes enz. beschikbaar, opdat de verenigingen met behulp daarvan de aandacht op de speeltuin kunnen vestigen. Ook heeft de Nuso een boek uitgegeven met verschillende wenken voor het inrichten van speeltuinen en alles wat daarmede samenhangt.

 

Op 't ogenblik worden gelden bijeengebracht om een speeltuin­film te laten maken, terwijl een projector is aangeschaft opdat elke vereniging het volgend seizoen een filmavond kan worden gegeven als propaganda voor de speeltuin. Uit dit alles zult u wel hebben gezien dat de Nuso voor de speeltuinverenigingen belangrijk werk verricht en dat wij ook in veel opzichten gebruik kunnen maken van de hulp van de Nuso. Dikwijls confereert dit bestuur met Gemeentebesturen over het inrichten van speeltuinen, over subsidie enz.

 

Ook met de Gemeente Zutphen is onlangs over de speeltuinen hier ter stede gesproken. Steeds meer speeltuinen in Nederland sluiten zich bij de Nuso aan. Deze vereniging beschikt thans over een eigen bureau in Am­sterdam met een bezoldigd administrateur die tevens is belast met de propaganda voor het speel­tuinwezen.

Wij blijven door ons lidmaatschap van de Nuso in contact met alle organisaties op dit gebied zodat wij steeds met alle belangrijke gebeurtenissen op de hoogte blijven.

 

Tot op de dag van vandaag is D.W.K. nog steeds aangesloten bij deze organisa­tie. Onlangs had  de gemeente Zutphen plannen om op het  D.W.K. terrein een Multi Functioneel Centrum te realiseren. Hiervoor werd de ondersteuning en advisering van de NUSO ingeroepen en verkregen.

Het speeltuin gebeuren van D.W.K. behoort  anno 2010 tot de categorie verleden tijd, maar de naam speeltuinvereniging blijft in de tegenwoordige tijd voortbestaan.

 

 

alt

 

 

Voor meer informatie: http://www.nuso.nl

 

 

 

 springkussen Multifun

 

 

oud Hollandse spellen - 6 kamp spellen - springkussen - geluid installatie - en veel meer.

 Openings- tijden: Maandag, Woensdag en vrijdag morgen van 9.00 tot 12.00 uur

 

 Bekijk spelartikelen

 download hier:

bestellijst of spelverhuur folder

 

de prijzen zijn

exclusief BTW

 

Binnenkort bij DWK

03 - 12: Darttoernooi

05 - 12: Klaverjassen & Jokeren

10 - 12: Frema dansavond

16 - 12: Kerst bingo

23 - 03: Paas bingo

DWK Spelverhuur

Leeuweriklaan 19, 7203 JD Zutphen

 telefoon 0575 514176

Email: spelverhuur@dwkzutphen.nl